خرید هگزان خالص بازیابی شده و الیگومر جدا سازی شده از محل احداث واحد جداسازی و بازیابی هگزان از گاز مشعل و جریان الیگومر ضایعاتی تولید شده درواحدپلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایلام به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری

پیرو فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ILPC-T-01-022با موضوع خرید هگزان خالص بازیابی شده و الیگومر جدا سازی شده از محل احداث واحد جداسازی و بازیابی هگزان از گاز مشعل و جریان الیگومر ضایعاتی تولید شده درواحدپلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایلام به ...

خرید هگزان خالص بازیابی شده و الیگومر جدا سازی شده از محل احداث واحد جداسازی و بازیابی هگزان از گاز مشعل و جریان الیگومر ضایعاتی تولید شده درواحدپلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایلام به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری
اجرای طرح اصلاح و بهينه سازي سیستم حفاظت کاتدیك واحد يوتيليتي و آفسايت مجتمع پتروشیمی ايلام مطابق با شرح و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

پیرو فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ILPC-T-01-011 با موضوع اجرای طرح اصلاح و بهينه سازي سیستم حفاظت کاتدیك واحد يوتيليتي و آفسايت مجتمع پتروشیمی ايلام مطابق با شرح و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه، نظر به استقبال بعمل آمده...

 اجرای طرح اصلاح و بهينه سازي سیستم حفاظت کاتدیك واحد يوتيليتي و آفسايت مجتمع پتروشیمی ايلام مطابق با شرح و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای(ارزیابی کیفی همزمان) PART FOR GLOBE CONTROL VALVE

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد PART FOR GLOBE CONTROL VALVE مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای(ارزیابی کیفی همزمان) PART FOR GLOBE CONTROL VALVE
تجديد مناقصه عمليات تهيه و نصب دو دستگاه آسانسور بلوك A3 منازل مسكوني پتروشيمي ايلام

شركت پتروشيمي ايلام در نظر دارد عمليات تهيه و نصب دو دستگاه آسانسور بلوك A3 منازل مسكوني پتروشيمي ايلامخود را بر اساس مشخصات فني اعلام شده با برآورد حدودي 30 ميليارد ريال از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي واگذار نمايد.

تجديد مناقصه عمليات  تهيه و نصب دو دستگاه آسانسور بلوك A3  منازل مسكوني پتروشيمي ايلام
خرید هگزان خالص بازیابی شده و الیگومر جدا سازی شده از محل احداث واحد "جداسازی و بازیابی هگزان از گاز مشعل و جریان الیگومر ضایعاتی تولید شده درواحدپلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایلام به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری"

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد خرید هگزان خالص بازیابی شده و الیگومر جدا سازی شده از محل احداث واحد "جداسازی و بازیابی هگزان از گاز مشعل و جریان الیگومر ضایعاتی تولید شده در واحد پلی اتیلن سنگین خود به روش سا...

خرید هگزان خالص بازیابی شده و الیگومر جدا سازی شده از محل احداث واحد "جداسازی و بازیابی هگزان از گاز مشعل و جریان الیگومر ضایعاتی تولید شده درواحدپلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایلام به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری"
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران تأمین JOHN CRANE MECHANICAL SEAL

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد تأمین JOHN CRANE MECHANICAL SEAL مورد نیاز پمپ های مجتمع خود را بصورت تجمیعی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران تأمین JOHN CRANE MECHANICAL SEAL
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران تأمین FLUITEN MECHANICAL SEAL

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد تأمین FLUITEN MECHANICAL SEAL مورد نیاز پمپ های مجتمع خود را به صورت تجمیعی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران تأمین FLUITEN MECHANICAL SEAL
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران تأمین EKATO ESD MECHANICAL SEAL

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد تأمین EKATO ESD MECHANICAL SEAL مورد نیاز پمپ های خود را به صورت تجمیعی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران تأمین EKATO ESD MECHANICAL SEAL
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید Burgmann Mechanical Seal

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد خرید Burgmann Mechanical Seal مورد نیاز پمپ های مجتمع خود را به صورت تجمیعی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید Burgmann Mechanical Seal
اجرای طرح اصلاح و بهينه سازي سیستم حفاظت کاتدیك واحد يوتيليتي و آفسايت مجتمع پتروشیمی ايلام

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد اجرای طرح اصلاح و بهينه سازي سیستم حفاظت کاتدیك واحد يوتيليتي و آفسايت مجتمع خود با برآورد حدودی 30 میلیارد ریال را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

 اجرای طرح اصلاح و بهينه سازي سیستم حفاظت کاتدیك واحد يوتيليتي و آفسايت مجتمع پتروشیمی ايلام
صفحه 1 از 8ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  بعدی   انتها